• قیمت نوع اتاق
  • 3488000 اتاق یک تخته
  • 5995000 اتاق دوتخته
  • 6431000 سوئیت تجاری
  • 6431000 سوئیت هانی مون
  • 7957000 سوئیت لوکس
  • 8938000 سوئیت زندیه
  • 1580500 سرویس اضافه
  • تمامی نرخ های فوق به ریال می باشد.
  • به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه گردیده است.