• قیمت نوع اتاق
  • 2/885/230 اتاق یک تخته
  • 4/709/890 اتاق دوتخته
  • 5/376/970 سوئیت تجاری
  • 5/376/970 سوئیت هانی مون
  • 6/533/460 سوئیت لوکس
  • 7/350/960 سوئیت زندیه
  • 1/334/160 سرویس اضافه
  • تمامی نرخ های فوق به ریال می باشد.
  • به نرخ های فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه گردیده است.
اطلاعات رزرو خود را به درستی ثبت نمائید.